Mass - Eucharist, Source and Summit      by John Loi, Cath. Priest. Doctor in Theology. Gregorianum. Rome
 
 English       Français      Việt

 

 

 

 

 

 

 

 


DVD on Mass

watched & encouraged

by our Pope


   (how to organize catechetical contests)

Để học hỏi: Bản văn Khóa Thánh Lễ

Giảng Thánh Lễ Tôma Thiện

Đời tị nạn Trại Phanat-Nikhom (Thái)

 

Taking part in the eucharistic sacrifice, which is the source and summit of the whole Christian life,
they offer the Divine Victim to God, and offer themselves along with It. (LG 11)


Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne,
ils offrent à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle (LG 11)


Khi tham dự hy lễ tạ ơn (Thánh Lễ), nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu,
 họ dâng lên Thiên Chúa Lễ Vật thần linh và cùng với Lễ Vật ấy họ dâng chính ḿnh họ. (LG 11)